,

Kover

Nii tihendi kui ka rihmaga pakub KOVER üht kõrgeimat kaitset meie kasutusalas. Mugav ja reguleeritav mudel sobib kõige paremini, samas kui selle raam pakub laia vaatevälja

Scroll to Top